Dr. Zhang's personal website

Patents

Invention Patents

[1] Hongqiang Li, Shushuo Kang, Bo Cai, Shan Hu, Peina Huo, Jie Han, Jin Zhou,  Guoqiang Zhang, natural gas distributed energy system with ground source heat pump coupling of composite power system, ZL201210142139.0, IPC F25B 29/00201031 1

[2] Wei Yin, Guoqiang Zhang, Shenghua Zou, Xiaoli Hao, vacuum layer and tropospheric combined energy-saving window and installation method, ZL201110426081.8, IPC E06B 3/58,20140618

[3] Hongqiang Li, Bo Cai, Shushuo Kang, Wenjing Dong, Guoqiang Zhang, Jie Han, Jin Zhou, a smart building energy Internet and integration method, ZL201210102695.5, IPC g05b19/418,20130812

[4] Guoqiang Zhang, Jian Xiao, Feng Xu, Jin Zhou, residential air conditioning test method , ZL2011 1 0032229. X, IPC G01R 22/04, 20130313

[5] Guoqiang Zhang, Jiasheng Wu, Quan Zhang, Jin Zhou, Yonghui Guo, heat source tower coupled heat pump system control method and control device, ZL201010200700.7, IPC f24f11/00, 20120125

[6] Guoqiang Zhang, Yonghui Guo, Jin Zhou, Jiasheng Wu, direct expansion source heat pump storage control method, ZL 2009 1 0044728.3, IPC G05B 19/02, 20110608

[7] Jin Zhou, Yonghui Guo, Haibiao Wang, Hongqiang Li, Guoqiang Zhang, Jiasheng Wu, a high-drop long piping heat pump air conditioning system, ZL 2010 1 0123086.9, IPC F25B 31/00, 20110312

[8] Guoqiang Zhang, Weihuang Chen, Quan Zhang, Jin Zhou, Junli Zhou, Wei Yin, window counting device and counting method, ZL 2008 1 0143608.4, IPC G07C 3/00, 20100217

[9] Guoqiang zhang, Wei Yin, Jiasheng Wu, Jin Zhou, natural ventilation automatic push-pull window and its control methods, ZL 2008 1 0143651.0, IPC E05F 15/20, 20091216

[10] Guoqiang Zhang, Feng Xu, Dongming Xie, Jin Zhou, a control method for the retractable roofing heat device, ZL 2008 1 0031336.9, IPC G05B 19/04, 20091104

[11] Guoqiang Zhang, Wei Yang, Jin Zhou, Hanzhu Lin, a direct expansion of the source heat pump’s return oil control method, ZL 2008 1 0143017.7, IPC F25B 49/02, 20091209

[12] Guoqiang Zhang, Mingjing Xie, Yuanjiao Liu, Jin Zhou, an assembly roofing insulation device, ZL 2008 1 0031335.4, IPC E04D 13/16, 20091104

[13] Youming Chen, Guoqiang Zhang, a multiple closed-circuit soil source water – water heat pump system, ZL 2007 1 0034949.3, IPC F25B 30/06, 20090729

[14] Jin Zhou, Guoqiang Zhang, Peng Zhang, roofing heat device, ZL 2008 1 0031334. X, IPC E04B 1/74, 20091104

[15] Hanzhu Lin, Guoqiang zhang, Xuanjun Lin, combined water source heat pump central air conditioning, ZL 2004 1 0047106.3, IPC F25B 30/02, 20081112

The Utility Model Patents

[16] Hui Chen , Wei Yin , Xiaoming Chen, Quan Tu, Jie Han, Zhaonan Xu, Guoqiang Zhang a soundproof wall ventilatorZL 201621073734.3, IPC f24f7/00,20170412

[17] Jing Zhou, Yao Huang, Feng Xu, Guoqiang Zhang, an external window shade device, ZL 2014 2 05676514, IPCF e06b9/28, 20150304

[18] Jie Han , Yuxiang Guo, Zhengxuan Liu, Chuan Tao, Guoqiang Zhang, solar bus station spray lighting system, ZL 2014 2 0214673.2, IPC E04H 1/12 20140917

[19] Hongjie Qin, Zhengxuan Liu, Guoqiang Zhang, Hu Zhang, solar energy and ground source heat pump combined hot water system, ZL 2013 2 0373986.8, IPCF24J 2/04, 20140416

[20] Guoqiang Zhang, Yangyi Shi, Zhengxuan Liu, ShushuoKang, Hongjie Qin, Hu Zhang, a new type of intelligent system of joint solar ground source heat pump hot water system, ZL 2013 2 0840836.3, IPC F24J June 2/00201071

[21] Guoqiang Zhang, Zhengxuan Liu, Yangyi Shi, Shushuo Kang, Hongjie Qin, Hu Zhang, double hot water tank can be control of ground source heat pump assisted solar hot water system, ZL 2013 2 0840905.0, IPC F24J June 2/00201071

[22] Jin Zhou, Jing Cai , Jie Chen , Di Qin, Guoqiang Zhang, Feng Xu , a roof insulation device , ZL201020225231. X, IPC e04d11/0220110209

[23] Guoqiang Zhang, Yonghui Guo, Hongqiang Li, Quan Zhang, Jin Zhou, Feng Xu, a multi-soil source water-water heat pump air conditioning system, ZL 2009 2 0065868.4, IPC F24F 5/00,20100616

[24] Guoqiang Zhang, Jiasheng Wu, Jie Han , Jianguo Peng, Quan Zhang, Jin Zhou, Feng Xu, a water ring heat pump air conditioning system based on cold and heat source tower, ZL 2009 2 0065869.9, IPC F24F 5/00,20100623

[25] Jilong Lu, Guoqiang Zhang, Youming Chen, Jin Zhou, Feng Xu, a solar auxiliary surface water source heat pump unit, ZL 2009 2 0065864.6, IPC F24F 5/00,20100609

[26] Jin Zhou , Lin Li, Bin Li, Guoqiang Zhang, Feng Xu, a direct coupled heat pump multi-link unit, ZL 2009 2 0065865.0, IPC F24F 5/00,2010609

[27] Jin Zhou, Feng Xu, Wei Liu, Guoqiang Zhang, a roofing heat device, ZL 2008 2 0053184.8, IPC E04D 13/16 20090304

[28] Guoqiang Zhang, Mingjing Xie, Yuanjiao Liu, Jin Zhou, an assembly roofing insulation, ZL 2008 2 0053185.2, IPC E04D 13/16 20090304

[29] Guoqiang Zhang, Yuanjiao Liu, Dongming Xie, Wei Liu , Jin Zhou, a roofing heat device, ZL 2008 2 0053190.3, IPC E04D 13/16 20090304

[30] Haibing zhou, Junfang Xiong, Bo Zhao, Guoqiang Zhang, Lixin Luo, Jin Zhou, a heat box (utility model) for the heat transfer coefficient of the building wall, ZL 2008 2 0158854.2, IPC G01N 25/20,20090527

[31] Yunwu Liu, Junfang Xiong, Jin Zhou, Guoqiang Zhang, a kind of has a reflector surface heat insulating brickZL 2008 2 0158856.1, the IPC E04C 1/002000527

[32] Youming Chen, Guoqiang Zhang, multivariate closed-circuit soil source water – water heat pump system, ZL 2007 2 0063271.7, IPC F25B July 30/06200020

[33] Youming Chen, Guoqiang Zhang, Field test device for underground soil heat conduction characteristics, ZL 2007 2 0063270.2, IPC G01N 25/20,20080312

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *