Dr. Zhang's personal website

Books&Proceedings

[1] Guoqiang Zhang, Xu Feng, Jin Zhou, “Sustainable Built Environment”, China Building Industry Press, 2009, selected as National Plan Teaching Material 

[2] Feng Xu, Yu Liu, Guoqiang Zhang, Mingjing Xie, “Integrated Building Design”, China Building Industry Press, 2011

[3] Sheng Jiao, Canhong Qiu, Feng Xu, Guoqiang Zhang, “Sustainable Residential District Planning and Design”, China Building Industry Press, 2010

[4] Li Kui Yu, Jianbo Yang, Guoqiang Zhang, “Intelligent Building and Sustainable Development”, China Building Industry Press, 2010

[5] Quan Zhang, Yi Wang, Gengxin Xie, Guoqiang Zhang, “Indoor Air Quality”, China Building Industry Press, 2012

[6] Xiaoli Hao, Guanyi Chen, Guoqiang Zhang, Guohui Feng, “Renewable Energy Applicaiton in Buildings energy”, China Building Industry Press, 2014

[7] Guoqiang Zhang, Zhisheng Li, “Introduction to Building Environment and Equipment Engineering”, Chongqing University press, 2007

[8] Guoqiang Zhang, Xuesong Hou, Jilin Yang, Liwei Tian, Cong Zheng,”Built Environment and Public Health”,China Environmental Science Press,2004

[9] Guoqiang Zhang, Youming Chen, Hanqing Wang, Huanxin Chen, Shenghua Zoe, “Pprofessional English for Building Environment and Equipment Engineering”, Hunan University press, 2003

[10] Guoqiang Zhang, Likui Yu, “Interior Decoration – Beware of Human Health Killer”, China Building Industry Press, 2003

[11] Guoqiang Zhang, Tin-Tai Chow,《Indoor Air Quality, Ventilation and Energy Conservation in Buildings》,City University Hong Kong press,2001

[12] Guoqiang Zhang, Shuizhou Ke, “High-rise Building Equipment System Design”, Hunan Science and Technology Press, 1999

[13] Shuizhou Ke, Guoqiang Zhang, Houhui Fang, “High-rise Building Equipment System Construction”, Hunan Science and Technology Press, 1998

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *